Εξατμιστες

5.1.2Κατασκευάζουμε και τοποθετούμαι εξατμιστές-εναλλάκτες απευθείας εκτόνωσης υγρού Freon καθώς νερού και ατμού

images
.